top of page

Studeranderätt

 

June Folkhögskola, som står bakom kursen Testa Mission, är anslutna till en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer.

Om man som studerande inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat kan man i första hand vända sig till Testa Missions kursledning med sina synpunkter, i andra hand till Junes rektor Marcus Örebäck och i sista skedet till det studeranderättsliga rådet (FSR) för att få sitt ärende prövat.

Detta gäller studerande vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar och i frågor som rör nedanstående områden.

Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Följande områden kan behandlas av FSR:

  • Information innan den studerande är antagen

  • Information vid kursstart

  • Deltagarinflytande och studeranderätt

  • Avgiftsfri undervisning

  • Intyg

  • Om en kurs upphör eller ställs in

  • Utvärdering

  • Försäkringar

  • Disciplinära åtgärder

  • Arkiv- och sekretessregler

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

För mer information se studeranderätt på Junes folkhögskola: 

http://junefolkhogskola.se/om-june-folkhogskola-2/studeranderatt/

bottom of page