top of page

Årsupplägg

 

Start

I mitten av augusti börjar vi läsåret med en två veckors introduktionskurs i Sverige, då samtliga kursdeltagare träffas för att lära känna varandra och få information och undervisning inför det kommande läsåret. Sedan reser du tillsammans med ditt team ut till ert utbildningsland där ni möts upp av er nationella koordinator. Någon från Testa Missionsteamet är med i praktiklandet för att ha introduktionsdagar med teamet. 

 

Praktiska studier

Den nationella koordinatorn finns nära teamet under hela läsåret och är väl insatt i din nya kultur och samhälle och kan därför handleda dig i anpassningen till din nya vardag. En annan uppgift den nationella koordinatorn har är att verka för en bra praktik och goda relationer till församlingen. I de verksamheter ni gör praktik i, finns också en eller flera handledare som kommer att handleda er i det ni ska göra.

 

Praktiken är ofta uppdelad i flera områden. En viktig del är att du tillsammans med ditt team får vara en del av en lokal församling. Där inbjuds ni till att vara en del av församlingsarbetet, exempelvis genom söndagsskola, ungdomssamlingar, medverka på gudstjänster och göra hembesök. Praktiken har också en social prägel där ni som team får verka för ett bättre samhälle tillsammans med kyrkan. Det kan vara på till exempel en skola, ett projekt eller en organisation.

Teoretiska studier

De teoretiska studierna omfattas av onlineundervisning från Sverige, böcker att
läsa och reflektera kring som team, samt lokal undervisning i praktiklandet.

Teman som behandlas är bland annat församling och lärjungaskap, missionsstrategi, djupdykning i bibeln och media som verktyg i mission - i samarbete med IBRA. Varje vecka har teamen också reflekterande samtal med den nationella koordinatorn och en kontaktperson från Sverige. Du har också möjlighet till personliga samtal online med din förebedjare, detta för att enskilt få reflektera kring dina nya upplevelser, lärdomar och även utmaningar.

Avslutning

Läsårets sista vecka möts hela klassen igen till avslutningskurs på svensk mark. Avslutningskursens syfte är att utvärdera och reflektera kring erfarenheter och lärdomar som man fått under det gångna året samt hur dessa kan tillämpas framöver.

bottom of page